Ir a Contido

Lei da Memoria Histórica

Menú principal

Aviso legal

Condicións xerais de uso do portal leymemoria.usticia.gob.es

O Ministerio de Xustiza infórmalle de que o acceso e uso da páxina web leymemoria.mjusticia.gob.es e todos os subdominios e directorios incluídos baixo esta (en adiante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través del se poidan obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga deste ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio de Xustiza resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que o invitamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal. O Ministerio de Xustiza non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas en leymemoria.mjusticia.gob.es en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo ningunha responsabilidade polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen ao Ministerio de Xustiza ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes, etc. contidos no servidor do Ministerio de Xustiza.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga quedan totalmente prohibidos, salvo que medie a autorización expresa do Ministerio de Xustiza. A licenza de uso de calquera contido deste portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do dito contido e o seu uso privado, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

Consulte a información reutilizable posta a disposición polo Ministerio de Xustiza e as condicións de reutilización na sección de datos abertos da súa sede electrónica.

O Ministerio de Xustiza declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto co Ministerio de Xustiza a través do Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio.

Links ou hiperligazóns

O Ministerio de Xustiza facilita outras ligazóns que consideramos que poden ser do seu interese. Non obstante, estas páxinas non lle pertencen nin fai unha revisión dos seus contidos e por iso non pode facerse responsable delas, do seu funcionamento ou dos posibles danos que poidan derivarse do seu acceso e uso.

Os usuarios que se propoñan establecer unha ligazón ao sitio web do Ministerio de Xustiza deberán ter en conta o seguinte:

  1. El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el Ministerio de Justicia y el propietario de la página web o del correo electrónico en el que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del Ministerio de Justicia de sus contenidos o servicios. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Xustiza autorizou expresamente o hipervínculo nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos á disposición na páxina web desde a que se establece a ligazón.
  2. O Ministerio de Xustiza non se responsabiliza de ningún modo nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento do hipervínculo poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hipervínculo.
  3. La página web o comunicación electrónica en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al Ministerio de Justicia, excepto aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.
  4. A páxina web na que se estableza o hipervínculo non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde publica, así como tampouco albergará contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.

En calquera momento, o Ministerio de Xustiza poderá requirir a supresión da ligazón ao seu dominio, sen necesidade de alegar ningunha causa. En tal caso, a páxina que realizase o vínculo deberá suprimilo de inmediato, logo de recibir a notificación pertinente por parte do Ministerio de Xustiza.

Frames

O Ministerio de Xustiza prohíbe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu Portal.

Privacidade

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Ministerio de Xustiza comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.

Vostede terá a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais que están en poder dos arquivos do Ministerio de Xustiza, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. Para exercer os seus dereitos, poderá dirixirse por escrito á Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio.

O Ministerio de Xustiza mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme a o REAL DECRETO 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que Vostede facilite ao Ministerio de Xustiza, sen prexuízo de que as medidas de seguridade en Internet non sexan inexpugnables.

O Ministerio de Xustiza resérvase a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o Ministerio de Xustiza anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

Política de Cookies

Este portal utiliza cookies, arquivos que poden ser descargados para o seu ordenador a través das páxinas web. Estas ferramentas teñen un papel fundamental para proporcionar varios servizos da sociedade da información. Entre outras cousas, permitirá a un sitio web para almacenar e recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario ou o seu equipo e en función da información obtida se pode empregar para recoñecer o usuario e mellorar o servizo.

Tipos de cookies

Dependendo de quen é a entidade que xestiona o dominio a partir do cal envíanse as cookies e tratar os datos obtidos poden distinguirse dous tipos: cookies da festa e cookies de terceiros.

Hai tamén unha segunda posición, como o período de tempo que permanecen gardados no navegador de cliente e pode cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, hai outra clasificación con cinco tipos de cookies de acordo coa finalidade para a cal os datos son procesados: Boliñas de técnicos, as cookies de personalización, as cookies de proba, as cookies de publicidade e cookies de publicidade comportamental.

Para máis información sobre este tema poden consultar a Guía para o uso de cookies pola Axencia Española de Protección de Datos

As cookies utilizados na web

Abaixo identifica as cookies que están sendo utilizados neste sitio, así como o tipo e función:

A web do Ministerio utiliza Google Analytics, un servizo de análise web desenvolvida por Google, que permite a medición e análise de navegación en páxinas web. No seu navegador, verá cookies do servizo. Segundo a tipoloxía anterior é cookies da festa, sesión e análise. Se o desexa, pode atopar máis información sobre os tipos de cookies que utiliza Google.

A través de análise web, a información son recollidas sobre o número de usuarios que acceden o sitio web, o número de páxinas vistas, visitas frecuencia e repetición, a súa duración, o navegador utilizado, o operador que presta o servizo, a linguaxe, a terminal que usa, ou a cidade que se lle atribúe o enderezo IP. Información que permita un servizo mellor e máis axeitado dende este sitio web.

Para garantir o anonimato, Google converterá a súa información en anónima truncando o enderezo IP antes de almacenalo, polo cal Google Analytics non se usa para localizar ou obter información persoal identificable dos visitantes do sitio. Google só poderá enviar a información obtida por Google Analytics a terceiros canto estea legalmente obrigado a facelo. De acordo coas condicións de prestación do servizo de Google Analytics, Google non asociará o seu enderezo IP a ningún outro dato conservado por Google.

Se vostede quere, pode denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou a información con Google Analytics. Esta acción establece que non se envíe a información relativa á visita do sitio a Google Analytics. Deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración. Lembre que se borra as cookies deberá executar de novo esta acción para volver denegar o permiso, xa que o indicador de denegación gárdase nunha cookie.

Outra das cookies que son descargados é unha cookie tipo técnico chamado JSESSIONID. A cookie para almacenar un identificador único por sesión a través do cal se pode vincular datos necesarios para permitir a navegación en marcha.

Por último, unha cookie chámase analytics tipo técnico, típico de natureza técnica e de sesión. Xestiona o consentimento do usuario para o uso de cookies na páxina web, a fin de lembrar os usuarios que aceptaron e os que non o fan, de xeito que a primeira información non ser mostrada na parte superior da páxina nela.

Aceptación da Política de cookies

Navegando polo portal do Ministerio asúmese que vostede acepta o uso de cookies. Con todo, amosa información sobre a política de galletas na parte superior de calquera páxina do sitio web con cada sesión para que estea en conta.

Como cambiar a configuración de cookies

Pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Ministerio de Xustiza, Enerxía ou calquera outro sitio, usando o seu navegador. Na operación de cada navegador é diferente, a función de 'Axuda' pode amosar-lle como.

Ademais, tamén se pode xestionar as cookies almacenados no navegador a través de ferramentas, tales como:

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel a poidan ofertar, o Ministerio de Xustiza e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que este estea situado en territorio español.

Política de certificados electrónicos. Requisito

Para poder acceder aos trámites que o Ministerio de Xustiza pon á súa disposición con uso de certificado electrónico, deberá acreditar a súa identidade e, nos casos en que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, admitiranse os certificados dixitais admitidos pola Administración Xeral do Estado.

Foi denegado o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou a información con Google Analytics