Ves a contingut

Llei de la Memòria Històrica

Menú principal

Declaració de reparació i reconeixement personal

Què és

La Llei 52/2007, coneguda com a Llei de Memòria Històrica, reconeix el dret a la reparació moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Per aquesta raó, al seu article 4 la Llei preveu el dret a obtenir una Declaració de reparació i reconeixement personal als qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir persecucions, condemnes, sancions o qualssevol altres formes de violència personal per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa.

Aquestes raons inclouen la pertinença, col·laboració o relació amb partits polítics, sindicats, organitzacions religioses o militars, minories ètniques, societats secretes, lògies maçòniques i grups de resistència, així com l'exercici de conductes vinculades amb opcions culturals, lingüístiques o d'orientació sexual.

Mitjançant aquesta Declaració, la democràcia espanyola honrarà aquells ciutadans que van patir directament la injustícia i els greuges derivats de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista. Als qui van perdre la vida i també als qui van perdre la seva llibertat en patir presó, deportació, confiscació dels seus béns, treballs forçats o internaments en camps de concentració dins o fora de les nostres fronteres. Igualment, es reconeixerà als qui van perdre la pàtria en ser empesos a un llarg, esquinçador i en tants casos, irreversible exili.

Quins efectes té la Declaració de Reparació

Aquesta Declaració comporta el reconeixement i la reparació moral per a aquelles persones que van sofrir les conseqüències de la Guerra Civil i de la Dictadura, i per als seus familiars.

Es lliurarà al peticionari un Títol expedit pel Ministre de Justícia en el qual constarà la Declaració de reparació i reconeixement personal.

Es concedirà una única Declaració de reparació per a cada persona afectada. Una vegada concedida, el Ministeri de Justícia podrà expedir còpies del Títol a altres familiars o institucions públiques que acreditin la seva relació amb l'afectat quan així el sol·licitin.

La Declaració no suposa el reconeixement de responsabilitat patrimonial de l'Estat ni de qualsevol Administració Pública, ni dóna lloc a efecte, reparació o indemnització d'índole econòmica o professional. Malgrat això, serà plenament compatible amb qualsevol altra fórmula de reparació que preveu l'ordenació jurídica.

Qui té dret a sol·licitar la Declaració de reparació i reconeixement personal?

 • La persona directament afectada, amb independència de la seva nacionalitat.
 • En cas de mort de l'anterior, podran sol·licitar la Declaració:
  • El cònjuge o persona lligada amb anàloga relació d'afectivitat.
  • Els ascendents: pares, avis, etc.
  • Els descendents: fills, néts, etc.
  • Els germans.
 • Només en el cas de no existir cònjuge (o es persona amb anàloga relació d'afectivitat) ni els familiars esmentats, podran sol·licitar la declaració les institucions públiques en les quals la persona afectada va desenvolupar càrrec o activitat rellevant (per exemple l'ajuntament si va ser alcalde, la universitat si va ser rector, etc.). Per a això, serà necessari un acord previ de l'òrgan col.legiat de govern.

Documentació necessària per sol·licitar la declaració

 • Model de sol·licitud: La sol·licitud de Declaració de reparació s'haurà de formalitzar segons el MODEL que pot descarregar-se aquí.
 • Documents sobre l'afectat i, en el seu cas, peticionari. Depenent de qui sol·liciti la Declaració s'hauran de presentar a més els següents documents (originals o còpies compulsades):
  • Documents acreditatius de la identitat de l'afectat (DNI, passaport o un altre document que pugui acreditar la seva identitat i nacionalitat).
  • Si la sol·licitud no la formula l'afectat per haver mort, s'hauran de presentar a més els documents que acreditin la identitat del peticionari i el vincle amb la persona afectada (llibre de família, certificat registral, etc.).
  • En el supòsit que el sol·licitant sigui una institució pública s'hauran d'aportar els documents acreditatius de la personalitat jurídica de l'entitat, de la representació i del vincle amb l'afectat.
 • Documents sobre els fets i raons de la petició. En tot cas, s'ha de presentar tota la documentació que tingui el peticionari relativa als fets i raons que la motiven, i també tots aquells antecedents que es considerin oportuns.

  Es podran aportar igualment documents i informes expedits per entitats o institucions, públiques o privades, que hi hagi relacionades amb la reparació i recuperació de la memòria personal i familiar de les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, i també dels partits polítics, sindicats i associacions que van sofrir persecució durant la Dictadura.

  A les instruccions adjuntes al model de sol·licitud s'ofereix tota la informació necessària sobre els diferents documents.

Terminis

La Declaració es podrà sol·licitar en qualsevol moment. Si la sol·licitud no va acompanyada de les dades i els documents necessaris per a la seva tramitació es requerirà l'interessat perquè els presenti en un termini de 10 dies. Si no ho fes així, es dictarà resolució en la qual se'l tindrà per desistit de la seva petició

Això no obstant que l'interessat pugui tornar a presentar la sol·licitud posteriorment una vegada hagi obtingut els documents que en el seu moment no va poder aportar.

L'Administració haurà de notificar la resolució a l'interessat en el termini de 6 mesos comptats des de la data de presentació. Passat aquell termini sense que es dicti resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.

Presentació de la sol·licitud

 • Presencial

  La sol·licitud podrà presentar-se en qualsevol de les següents adreces del Ministeri de Justícia:

  • A les gerències territorials del Ministeri: consultar las direcciones (PDF. 31 KB)
  • A l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà -Registre General- (Plaça de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid)

   Plano de la Oficina Central de Atención al ciudadano: Plaza de Jacinto Benavente, núm. 3, 28012 Madrid

 • Per Internet (amb certificat digital)

  Les sol·licituds de les declaracions de reparació i reconeixement personal es poden sol·licitar de forma presencial o de forma telemàtica a través d'Internet. L'acreditació de la identitat del sol·licitant es realitzarà mitjançant certificat digital.