Ves a contingut

Llei de la Memòria Històrica

Menú principal

A voluntaris de Brigades Internacionals

Espanya reconeix la tasca de defensa de la llibertat i els principis democràtics que van dur a terme els voluntaris integrants de les Brigades Internacionals a la Guerra Civil espanyola.

Aquest reconeixement ja es va manifestar el 1996, en concedir-los, per Reial Decret de 19 de gener, el dret a adquirir la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa. Malgrat això, l'accés a la nacionalitat per aquesta via està subjecte al requisit d'haver de renunciar a l'anterior, per la qual cosa un bon nombre de brigadistes no va fer efectiva l'adquisició de la nacionalitat espanyola.

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 18, reconoce de nuevo y de un modo singularizado la labor de los brigadistas y amplía su derecho a la nacionalidad española eliminando el requisito de tener que renunciar a su anterior nacionalidad.

Sol·licitud

Per fer efectiu el dret dels brigadistes a la nacionalitat espanyola, el nou Reial Decret, de 31 d'octubre de 2008, que desenvolupa la Llei de memòria Històrica estableix dos procediments amb requisits diferents depenent de si ja es va presentar una sol·licitud o no.

  • Casos en els quals ja es va presentar sol·licitud

Aquells integrants de les Brigades Internacionals a qui els va ser concedida la nacionalitat espanyola d'acord amb el Reial Decret de 19 de gener de 1996 i que no la van fer efectiva per no renunciar a la seva nacionalitat anterior, podran reproduir la seva petició sense necessitat d'aportar cap documentació.

Únicament hauran de presentar una sol·licitud indicant les seves dades personals.

  • Nous sol·licitants

Model de sol·licitud

Els brigadistes que sol.liciten per primera vegada l'adquisició de la nacionalitat espanyola l'hauran de formalitzar segons el MODEL oficial que pot descarregar-se aquí.

Altres documents:

L'interessat podrà aportar aquells documents que estimi oportuns per acreditar la seva condició de membre de les Brigades Internacionals.

També s'aportarà el certificat literal de naixement, legalitzat i, en el seu cas, traduït. A més, si està casat/ada, certificat original de matrimoni, legalitzat i, si escau, traduït; i si el cònjuge és espanyol/a, el seu certificat literal de naixement.

Termini de presentació de la sol·licitud

L'exercici del dret a sol·licitar la nacionalitat espanyola dels brigadistes no està subjecte a cap termini.

Formes de sol·licitar-lo

Els interessats podran presentar la sol.licitud d'adquisició de la nacionalitat espanyola:

  • Al Ministeri de Justícia, Direcció General dels Registres i del Notariat (Plaza de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid).
  • Al registre general de qualsevol òrgan administratiu espanyol.
  • A les oficines de Correus d'Espanya.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • Al Registre Civil espanyol, municipal o consular del domicili de l'interessat.

OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS DE NAIXEMENT

Les certificacions registrals espanyoles requerides més amunt, podran sol·licitar-se per via electrònica a través de: