Ves a contingut

Llei de la Memòria Històrica

Menú principal

A descendents d'espanyols

La Llei 52/2007, coneguda com a Llei de memòria històrica, reconeix la injustícia que va suposar l'exili de molts espanyols durant la Guerra Civil i la Dictadura.

En conseqüència, l'esmentada Llei en la seva disposició addicional setena permet l'adquisició per opció de la nacionalitat espanyola d'origen a les persones el pare o mare de les quals hagués estat originàriament espanyola i als néts de qui van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat espanyola com a conseqüència de l'exili.

SOL·LICITUD DE LA NACIONALITAT

Hi ha 3 tipus de sol·licituds diferents de la nacionalitat espanyola d'origen:

 1. Les persones el pare o mare de les quals hagués estat originàriament espanyol

  La llei espanyola ja permetia optar per la nacionalitat espanyola a les persones el pare o mare de les quals hagués estat originalment espanyola i nascuda a Espanya.

  La Llei de la memòria històrica amplia la possibilitat d'adquirir la nacionalitat espanyola d'origen als fills de pare o mare espanyol d'origen, encara que no hagués nascut a Espanya.

  Documents que han d'aportar els interessats

  • sol·licitud conforme al MODEL I, que pot descarregar en aquesta pàgina web. El model també pot trobar-se a l'Ambaixada o Consolat General d'Espanya Enllaci a una pàgina fora daquest portal més proper al seu domicili.
  • Certificació literal de naixement de l'interessat, expedida per un Registre Civil local a l'estranger, legalitzada o postil·lada si procedeix. El Registre Civil estranger haurà d'informar sobre els tràmits de legalització i postil·la.
  • Certificació literal de naixement del pare o mare originàriament espanyol del sol·licitant.. Aquesta certificació haurà de procedir d'un Registre Civil espanyol, consular o municipal, o d'un Registre Civil estranger.
 2. Els néts dels qui van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat espanyola com a conseqüència de l'exili

  Inclou les persones el pare o mare dels quals va néixer després que l'avi o àvia exiliats perdés la nacionalitat espanyola. Per tant, el seu ascendent espanyol més proper és algun avi.

  No és necessari que l'avi o àvia espanyol ho hagués estat d'origen.

  Documents que han d'aportar els interessats

  • sol·licitud conforme al MODEL II, que pot descarregar en aquesta pàgina web. El model també pot trobar-se a l'Ambaixada o Consolat General d'Espanya més proper al seu domicili.
  • Certificació literal de naixement de l'interessat, expedida per un Registre Civil local a l'estranger, legalitzada o postil·lada si procedeix. El Registre Civil estranger haurà d'informar sobre els tràmits de legalització i postil·la.
  • Certificació literal de naixement del pare o mare -el que correspongui a la línia de l'avi o àvia espanyols- del sol·licitant, expedit per un Registre Civil consular o per un Registre Civil estranger. En aquest últim cas, la certificació haurà d'estar legalitzada o postil·lada quan així es requereixi. El Registre Civil estranger haurà d'informar sobre els tràmits de legalització i postil·la. Si haguessin nascut abans del 1870, podran aportar una certificació espanyola de baptisme.

   Aquest certificat pretén únicament relacionar el pare o la mare amb l'avi o l'àvia.

  • Certificació literal de naixement de l'avi o àvia espanyol/a del sol·licitant,, expedida per un Registre Civil municipal situat a Espanya. Igual que en el cas anterior, si haguessin nascut abans del 1870, podran aportar una certificació espanyola de baptisme.
  • Documentació que provi la condició d'exiliat de l'avi o l'àvia.. Per acreditar la condició d'exiliat de l'avi o àvia de l'interessat, la llei permet 3 possibilitats.
   • Documentació que acrediti haver estat beneficiari de les pensions atorgades per l'Administració espanyola als exiliats, que prova directament i per si sola l'exili..
   • Documentació que acrediti l'exili al costat de documentació que provi la sortida d'Espanya o l'entrada o permanència estable en un altre Estat:
    • La condició d'exiliat podrà acreditar-se mitjançant:
     • Documentació de l'Oficina Internacional de Refugiats de Nacions Unides i de les Oficines de Refugiats dels estats d'acollida que van assistir als refugiats espanyols i a les seves famílies.
     • Certificacions o informes expedits per partits polítics, sindicats o qualssevol altres entitats o institucions, públiques o privades, degudament reconegudes per les autoritats espanyoles o de l'Estat d'acollida dels exiliats, que estiguin relacionades amb l'exili. Les esmentades certificacions o informes s'hauran de referir fefaentment als fons documentals o arxius històrics de l'entitat.
    • L'expatriació, sortida d'Espanya o permanència en un altre Estat podrà acreditar-se mitjançant:
     • Passaport o títol de viatge amb segell d'entrada al país d'acollida.
     • Certificació del Registre de Matrícula de l'Ambaixada o Consolat espanyol.
     • Certificacions del Registre Civil consular que acreditin la residència al país d'acollida, com a inscripció de matrimoni, inscripcions de naixement de fills, inscripcions de defunció, etc.
     • Certificació del Registre Civil local del país d'acollida que acrediti haver adquirit la nacionalitat de l'esmentat país.
     • Documentació oficial de l'època del país d'acollida en la qual consti l'any de l'arribada a l'esmentat país o l'arribada al mateix per qualsevol mitjà de transport.
    • Es presumirà la condició d'exiliat respecte de tots els espanyols que van sortir d'Espanya entre el 18 de juliol de 1936 i 31 de desembre de 1955. La sortida d'Espanya es podrà acreditar mitjançant algun dels documents esmentats a dalt.
 3. Les persones que ja van optar a la nacionalitat espanyola no d'origen

  Aquelles persones que ja van optar a la nacionalitat espanyola derivativa perquè el seu pare o mare hagués estat originàriament espanyol i nascut a Espanya, segons l'article 20.1 b) del Codi Civil, poden ara optar a més a la nacionalitat espanyola d'origen.

  Documents que han d'aportar els interessats

  Els sol·licitants únicament han de presentar la sol·licitud d'acord amb el MODEL III que pot descarregar en aquesta pàgina web o El model també pot trobar-se a l'Ambaixada o Consolat General d'Espanya més pròxim al seu domicili. Enllaci a una pàgina fora daquest portal

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TERMINIS

Els interessats hauran d'imprimir i omplir dues còpies del model de sol·licitud que correspongui segons el supòsit en què estiguin inclosos. El presentaran, juntament amb la documentació que sigui procedent, davant del Registre Civil espanyol, consular o municipal, corresponent al lloc del domicili de l'interessat. Una còpia segellada els serà tornada com a justificant de presentació.

Si en presentar-se la sol·licitud de nacionalitat no s'acrediten els requisits exigits, l'optant estarà obligat a completar la documentació en el termini de trenta dies naturals des que se'l requereixi.

Com a conseqüència de l'Acord de Consell de Ministres de 22 de gener de 2010 (BOE nº 72, de 24-3-2010), que va prorrogar per un any el termini inicialment previst, la sol·licitud podrà presentar-se fins al 27 de desembre de 2011.

RECURSOS

Si l'encarregat del Registre Civil denegués l'opció a la nacionalitat espanyola d'origen per no complir els requisits prevists a la llei, se li notificarà formalment a l'interessat a efectes que pugui interposar el corresponent recurs davant de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia: Plaça Jacinto Benavente, núm. 3 -28.071 Madrid.

El recurs també es podrà presentar a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.